Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2018

Limysoul
19:55
Reposted fromshakeme shakeme viahelenburns helenburns
Limysoul
15:08

September 18 2018

Limysoul
12:52
Odtrącaniem nie naprawi się żadnego człowieka
— Fiodor Dostojewski “Zbrodnia i kara”

September 17 2018

08:52
1286 1ad4 500
Limysoul
08:51
Czy to tak oczywiste, czy to nic nadzwyczajnego, że żyjesz, że możesz żyć, że dano ci czas, abyś śpiewał i tańczył, czas, abyś był szczęśliwy?
— Phil Bosmans
Limysoul
08:51
Limysoul
08:49
Jeśli doprowadzisz do porządku własne wnętrze, to co na zewnątrz samo ułoży się we właściwy sposób.
— Eckhart Tolle
Reposted fromxalchemic xalchemic viamatuszczak matuszczak
Limysoul
08:49
Limysoul
08:48
5506 0c59
Reposted froma-antimatter a-antimatter viaikari ikari
Limysoul
08:45
Limysoul
08:39
4477 530a
Reposted fromniewaedzi niewaedzi viarudosci rudosci

September 12 2018

Limysoul
13:31
8342 ec8b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadotty dotty
Limysoul
13:31
5381 7cb8 500
Reposted fromseaweed seaweed vialone-wolf lone-wolf
Limysoul
13:29
0650 c908 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viakojotek kojotek

September 09 2018

Limysoul
09:53
6858 a24e
Reposted fromrenirene renirene viaCannonball Cannonball

August 21 2018

Limysoul
17:30
9709 d747 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaohhhfuckitt ohhhfuckitt
09:09
6205 0144
Limysoul
09:08
9621 c7cc
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainto-black into-black
Limysoul
09:06

August 20 2018

Limysoul
15:24
Siła. Najbardziej pożądany atrybut współczesności. 
Jednak przychodzi moment, kiedy musisz odpuścić. To boli jak cholera. Czujesz jak najmniejsze kawałki Twojej duszy rozpadają się i kruszą. 
Ale właśnie z tych kawałków Bóg tworzy nową Ciebie. 
— #39
Reposted fromffina ffina viamalazadymiara malazadymiara
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl