Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 26 2018

Limysoul
10:46
Obiecaj mi że jutro rano się uśmiechniesz. Nawet jeśli będzie szaro. Nawet jeśli będziesz miał opuchnięte powieki, ciężkie myśli i żadnych nowych wiadomości w telefonie. Obiecaj mi.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaagp agp
10:45
2725 85ad 500
Reposted fromboo-cross-out boo-cross-out vialaloo laloo
Limysoul
10:45
Najlepszym uczuciem na tej planecie jest czuć spokój duszy. Żadnego stresu, strachu, nieustannego rozmyślania - po prostu spokój.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainsanedreamer insanedreamer
Limysoul
07:45
Człowiek rozsądny przystosowuje się do świata; nierozsądny nie ustaje w próbach przystosowania świata do siebie. Zatem cały postęp zależy od ludzi nierozsądnych. 
— George Bernard Shaw, Man and Superman
Reposted fromzuzannag zuzannag vianoelya noelya

September 25 2018

Limysoul
20:28

September 20 2018

Limysoul
19:55
Reposted fromshakeme shakeme viahelenburns helenburns
Limysoul
15:08

September 18 2018

Limysoul
12:52
Odtrącaniem nie naprawi się żadnego człowieka
— Fiodor Dostojewski “Zbrodnia i kara”

September 17 2018

08:52
1286 1ad4 500
Limysoul
08:51
Czy to tak oczywiste, czy to nic nadzwyczajnego, że żyjesz, że możesz żyć, że dano ci czas, abyś śpiewał i tańczył, czas, abyś był szczęśliwy?
— Phil Bosmans
Limysoul
08:51
Limysoul
08:49
Jeśli doprowadzisz do porządku własne wnętrze, to co na zewnątrz samo ułoży się we właściwy sposób.
— Eckhart Tolle
Reposted fromxalchemic xalchemic viamatuszczak matuszczak
Limysoul
08:49
Limysoul
08:48
5506 0c59
Reposted froma-antimatter a-antimatter viaikari ikari
Limysoul
08:45
Limysoul
08:39
4477 530a
Reposted fromniewaedzi niewaedzi viarudosci rudosci

September 12 2018

Limysoul
13:31
8342 ec8b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadotty dotty
Limysoul
13:31
5381 7cb8 500
Reposted fromseaweed seaweed vialone-wolf lone-wolf
Limysoul
13:29
0650 c908 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viakojotek kojotek

September 09 2018

Limysoul
09:53
6858 a24e
Reposted fromrenirene renirene viaCannonball Cannonball
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl